Μείνετε Συντονισμένοι

Υπηρεσίες

Άδεια λειτουργίας καταστημάτων

Η νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και άδεια λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων παραμένει αρκετά περίπλοκη. Είναι στενά συνυφασμένη με το καθεστώς χρήσεων γης και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Η gap180 αντιμετωπίζει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παράλληλα με την εκπόνηση των τεχνικών μελετών. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η υποβολή των αιτήσεων και η διακίνηση των φακέλων διεκπεραιώνονται έγκαιρα ώστε με τη αποπεράτωση των εργασιών να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης.