Μείνετε Συντονισμένοι

Υπηρεσίες

Επιδοτούμενα προγράμματα

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας η πολιτεία εκπονεί προγράμματα τα οποία διευκολύνουν επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο κόστος της απαιτούμενης επένδυσης.

Βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι το ποσοστό χρηματοδότησης και η ίδια συμμετοχή. Σημαντικά επίσης στοιχεία είναι ο τρόπος και ο χρόνος εκταμίευσης των επιδοτήσεων.

Η ένταξη της επιχείρησής σας σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα προϋποθέτει σοβαρές οικονομικές και τεχνικές μελέτες. Το τεχνικό σκέλος διεκπεραιώνεται με ταχύτητα και συνέπεια από την gap180 ώστε οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις να εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του προγράμματος και τις οικονομικές μελέτες οι οποίες εκπονούνται από τους έμπειρους συνεργάτες μας.

Αφετέρου η στενή οικονομοτεχνική επίβλεψη σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου εξασφαλίζει την απρόσκοπτη αποπληρωμή της επένδυσης.